ROP Jihozápad již téměř vše proplatil

ROP JZROP Jihozápad patří nejen mezi nejúspěšněji čerpané operačních programy v období 2007 až 2013, ale zaujímá rovněž první místo mezi regionálními operačními programy v objemu vyplacených peněz. Úspěšným příjemcům evropských dotací proplatil již většinu financí. V lednu měl proplaceno už 98,5 procenta z celku.

Nejvíce finančních prostředků, plných 45 % z celku, bylo přiděleno prioritní ose 1 – Dostupnost center. Tato osa zahrnuje pět oblastí podpory z nichž nejvýznamnější je OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, kde bylo příjemcům proplaceno téměř šest a půl miliardy korun. V rámci této oblasti bylo vystavěno, rekonstruováno nebo modernizováno více než 970 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Další výraznou oblastí je OP 1.5 Rozvoj místních komunikací, kde došlo k výstavbě, rekonstrukci nebo modernizaci 208 kilometrů místních komunikací. Proplacené prostředky v OP 1.5 činí k začátku letošního března necelé dvě miliardy.

Nemalá finanční podpora byla vyhrazena také na rozvoj cestovního ruchu, kde v oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu byly vystavěny nebo rekonstruovány turistické cesty, jak ty pěší, tak cyklotrasy, a rozšířeny kapacity pro volnočasové aktivity a kulturní vyžití. Rekonstruována či budována tak byla kina, divadla, muzea, sportovně-rekreační areály, přírodní biotopy i rozhledny. V této oblasti bylo příjemcům proplaceno již o něco více než dvě a půl miliardy korun.

Dále bylo příjemcům rozděleno více než 1,5 miliardy na rozvoj zdravotnické péče a v oblasti školství získali částku převyšující 1,4 miliardy.

STAVĚLY SE SILNICE I NEMOCNICE

Finančně nejnáročnějším projektem byla stavba městského okruhu Domažlická – Křimická v Plzni, který si vyžádal podporu přesahující 445 milionů Kč. „V oblasti zdravotnictví putovalo na dostavbu klatovské nemocnice více než 410 milionů korun a 218 milionů korun podpořilo výstavbu pavilonu dětského oddělení v Českých Budějovicích,“ vyjmenovává další velké projekty Lenka Březinová z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Dalšími významnými projekty jsou pak projekty výstavby známé „zanádražní komunikace“ v Českých Budějovicích, kde bylo proplaceno více než 1,9 miliard korun. Převedením dopravy z Novohradské a Ledenické/Dobrovodské ulice na novou zanádražní komunikaci souběžnou se železniční tratí a ústící na propojení okruhů na I/34 se ulehčilo přednádražnímu prostoru a snížila se hustota dopravy kromě již jmenovaných ulic také v Mánesově, Nádražní a na viaduktu v Rudolfovské.

Přes 273 milionů korun si vyžádala výstavba nové přeložky silnice II/145 Husinec –Běleč, díky níž došlo k odstranění několika bodových závad a k odstranění úrovňového křížení silnice druhé třídy se železniční tratí novým mostním objektem.

ROP JIHOZÁPAD JE V ČELE

Celkově bylo v rámci ROP Jihozápad proplaceno více než 16 miliard korun a zbývá proplatit již jen něco málo přes 323 milionů. „V objemu proplacených prostředků byl k začátku ledna ROP Jihozápad na prvním místě ze všech regionálních operačních programů s 98,5 procenty,“ říká Lenka Březinová. Jen pro srovnání, druhý ROP Severovýchod proplatil 96,7% a třetí ROP Střední Čechy 96%. Nejhůře si vede ROP Moravskoslezsko, který doposud proplatil jen 83,3%. Z operačních programů jako takových patří absolutně první místo Operačnímu programu Podnikání a inovace, který proplatil 106,3%, druhým je Operační program Životní prostředí, jenž dosáhl již 99,6%. Třetí místo pak patří právě ROP Jihozápad.

Jana Bartošová

 

Aktuální číslo

Žádné obrázky

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

sus veltrh

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...