Problémom v dotáciách do školstva je centralizácia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce prehĺbiť a nadviazať na doterajšie aktivity, ako rozšírená ponuka vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Okrem iného tvrdí, že pôsobenie asistentov učiteľa, školských psychológov a špeciálnych pedagógov sa vyvíjalo pozitívne.

Stanovisko Michala Kaliňáka, hovorcu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v druhej vláde Roberta Fica (SMER-SD) bolo vo veci tečúcich eurofondov do školstva mimoriadne pozitívne: „Vďaka eurofondom postupne získava klasické vyučovanie na základných a stredných školách moderné a dynamické črty. V programovom období 2007 – 2013 prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ bolo podporených 753 projektov regionálneho školstva, ktoré naše školy značne inovovali.“

Obsahovú prestavbu vzdelávania podľa Kaliňáka ovplyvnilo sedemnásť výziev dopytovo orientovaných projektov, ktoré ešte aj skvalitnili vzdelávacie podmienky pedagógov a žiakov. Základné školy, ktoré získali spolu nenávratné finančné príspevky vo výške 53,7 milióna eur, využili eurofondy na viaceré účely. Stredné školy prijali nenávratné finančné príspevky v celkovom objeme 94,2 milióna eur. Eurofondy mali nielen využiť na inováciu a modernizáciu vzdelávania, ale i projekty pripravujúce predovšetkým absolventov stredných odborných škôl pre potreby trhu práce. Z nenávratných finančných príspevkov si mohli pre zatraktívnenie vyučovacie procesu napríklad zakúpiť materiály na praktické vyučovanie v laboratóriách, odborných učebniach praktickej výučby a strediskách odbornej praxe. Ministerstvo počas minulého obdobia vyčerpalo 92,34 percent prostriedkov predstavujúc 501 164 822 eur z celkového záväzku.

KONIEC PROGRAMOVÉHO OBDOBIA A PROTEST

Do ulíc vyšlo niekoľko stoviek učiteľov z celého Slovenska vyzývajúci na transparentnejšie financovanie školstva. Zástupcovia odborového zväzu navrhovali, aby učitelia, ale aj odborní a nepedagogickí zamestnanci boli platení priamo zo štátnych prostriedkov. Dnes peniaze dostávajú sprostredkovane cez samosprávy, ktoré školy zriaďujú. Nakoniec sa siedmeho mája 2013 zastavili pred Úradom vlády a simultánne so šéfom školských odborov Pavlom Ondekom hlásajúceho do megafónu „Chceme podporiť systémové zmeny v školstve a naše požiadavky!“ držali vztýčené transparenty s nápismi „Nechceme podvyživené školstvo,“ či „Zachráňte školstvo!“.

Jadrom aktivity učiteľov bola reakcia na správu exministra Dušana Čaploviča o stave školstva, v ktorej podľa nich absentuje každoročné zvyšovanie finančných prostriedkov do školstva o 0,3 percenta HDP. Správa exministra D. Čaploviča obsahuje akurát tak návrh, aby Slovensko do roku 2020 dávalo na školstvo šesť percent HDP.

ŠKOLSTVO TERAZ

Podpora pre operačný program Ľudské zdroje - prioritná osi č. 1 Vzdelávanie (programové obdobie 2014-2020) - sa má vzťahovať na zvýšenie kvality vzdelávania a podporu ľudských zdrojov. Ako konkrétne body pre Evropské noviny uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) nielen zvýšenie matematických, prírodovedných, technických, jazykových a IKT zručností a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia detí a žiakov ZŠ a SŠ, ale i zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách. Taktiež medzi priority radí zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom, zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, zavedenie prvkov duálneho školstva do systému odborného vzdelávania a prípravy, zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s kvalifikačnými požiadavkami a potrebami, zvýšenie kvality bakalárskych profesijne orientovaných študijných programov odrážajúcich požiadavky trhu práce, zvýšenie účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní s osobitným dôrazom na ľudí, ktorí si potrebujú zvýšiť a obnoviť kvalifikáciu, ľudí s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou v rámci ich udržateľnosti na trhu práce v súlade s jeho požiadavkami a prepojenie systému vzdelávania s trhom práce prostredníctvom novovytvorených programov neformálneho vzdelávania.

Kam posunuli školstvo doteraz eurofondy podľa MŠVVaŠ SR? Výraznou mierou sa údajne rozšírila ponuka v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Komentovalo zvýšenú atraktivitu odborného vzdelávania - odborné učebne a laboratóriá, či pozitívnejšie pôsobenie asistentov učiteľa, školských psychológov a špeciálnych pedagógov. I na tieto aktivity nadviaže rezort aj projektami v programovom období 2014-2020 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie.                           

KTORÉ ŠKOLY SÚ V ČERPANÍ NAJÚSPEŠNEJŠIE?

„Myslím si, že čo sa objemu prostriedkov týka, sme úspešní. Problém je skôr v tom, že hodnota, ktorú za tie peniaze dostávame, nezodpovedá sumám, ktoré takto do školstva smerujú. Nepochybujem o tom, že eurofondy pomohli pri rekonštrukcia škôl, ich vybavení a podobne. Zároveň ale pochybujem o dopadoch projektov, ako pojazdná digitálna učebňa, planéty vedomostí, množstvo rôznych portálov pre učiteľov, ktoré zväčša ani dobre nefungujú. Prostriedky sa potom síce čerpajú, ale veľkú zmenu do školstva neprinášajú,“ poznamenal pre Evropské noviny poslanec NR SR za stranu SaS, Martin Poliačik, a ešte dodal, že najviac mu prekáža prílišná centralizácia. Národné projekty samotné totiž podľa Poliačika čerpajú množstvo prostriedkov. Radšej by umožnil, aby tieto prostriedky čerpali priamo školy – tie by sa tak samostatne rozhodli, či budú čerpať na tablety, tabule alebo dobre vybavené odborné učebne.

V najúspešnejšom čerpaní eurofondov ďalej, ako vyhlásilo MŠVVaŠ SR, dominujú základné a stredné školy, keďže najväčšia časť podpory smeruje do oblasti regionálneho školstva a na podporu pedagogických a odborných zamestnancov. V systéme regionálneho školstva je najväčší počet žiakov a pedagogických zamestnancov, ako aj najväčší počet výziev, ktorým je krajina vystavená.

Prijímatelia peňazí sa podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP zaväzujú aj k plneniu povinností, implementácia projektov nie je len o jeho právach. Pri realizácii projektu je potrebné dodržiavať právne predpisy EÚ a SR a riadiť sa pokynmi uvedenými v dokumentoch vydávaných zo strany Riadiaceho orgánu, aby nenastali možné komplikácie. Z hľadiska naplnenia záväzku sú, ako uviedlo MŠVVaŠ SR, najväčšie nedostatky v oblasti verejného obstarávania a preukazovania oprávnenosti výdavkov, ako napríklad hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov na aktivity projektu.

Petra Vörösová

 

Aktuální číslo

Žádné obrázky

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...