Pôjde i o efektívne využívanie prírodných zdrojov

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) sa okrem oblasti ochrany životného prostredia sústredí i na podporu efektívneho využívania prírodných zdrojov. V súvislosti s rozšírením rozsahu podpory v porovnaní s predchádzajúcim Operačným programom Životné prostredie, týkajúceho sa predošlého programového obdobia 2007 – 2013, došlo k navýšeniu celkovej alokácie OP KŽP, ktorá presahuje 4,3 miliárd eur zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Program sa zameriava nielen na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, ako aj na podporu prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzania a riadenia rizika mimoriadnych udalostí.

V tomto roku môžu, ako uvádza generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) Alexandra Magulák, získať podporu projekty zamerané napríklad na budovanie kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, triedenie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. O nenávratné finančné príspevky sa mohli ucházať aj žiadatelia s projektmi zameranými na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, monitorovanie a hodnotenie vôd, sanáciu environmentálnych záťaží, či zníženie energetickej náročnosti budov.

V programovom období 2014 – 2020 vyhlásilo MŽP SR ako riadiaci orgán pre tento program dovedna štrnásť dopytovo orientovaných výziev. Do konca roka plánuje zverejnenie ďalších výziev, a to najmä z prioritnej osi 1 zameranej na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

ŽIADANIE O DOTÁCIE A PRIEBEH PROJEKTOV

O finančnú pomoc môžu žiadať subjekty verejného a súkromného sektoru, teda nielen obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum združení, neziskových organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného programu, ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach. Okruh oprávnených žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) je vždy presne stanovený v konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Medzi poskytovateľom a prijímateľom je uzatvorená zmluva o nenávratný finančný príspevok, ktorá upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti, a v ktorej sú presne zadefinované jednotlivé aktivity projektu, ich trvanie, ako aj oprávnené výdavky projektu. Oprávnené výdavky na projekt sú financované buď z Kohézneho fondu, alebo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podľa podporenej prioritnej oblasti v rámci výzvy z OP KŽP. Môžu byť uhradené až do výšky sto percent v závislosti od právnej subjektivity prijímateľa, konkretizuje Alexandra Magulák.

Prioritným cieľom je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu životného prostredia a aktívnu adaptáciu na zmenu klímy. Samostatnou prioritnou oblasťou, ktorú operačný program podporuje, je energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo, ktorej cieľom je napríklad podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov a tiež podpora energetickej efektívnosti, inteligentné riadenie energie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania.

HARMONOGRAM VÝZIEV

V rámci osi Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry deklaruje v špecifickom cieli 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Ako Oprávnená aktivita B. je uvedená príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú: MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, MV SR – okresné úrady, subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, celé územie SR Územné priority budú vychádzať z platného Programu odpadového hospodárstva SR, vypracovaného na národnej úrovni, z ktorého následne vychádzajú Programy odpadového hospodárstva krajov. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu zo zdrojov EÚ je dvadsať miliónov.

V Špecifickom cieli 1.1.1 Zvýšenie miery sa definuje zhodnocovanie odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Ako Oprávnená aktivita B. je predpísaná príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy - a to výlučne obce alebo združenia obcí. Výška finančných prostriedkov je päťdesiatpäť miliónov.

1.1.1 Zvýšenie miery kalkuluje so zhodnocovaním odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporou predchádzania vzniku odpadov. Oprávnenou aktivitou B. je príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia právnických osôb so sto percentnou účasťou obce, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, právnické osoby oprávnené na podnikanie so sto percentnou účasťou obce a celé územie SR. Výška finančných prostriedkov je štyridsať miliónov.

Pod špecifickým cieľom 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov je konkretizácia na zameranie na ich prípravu pre opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Pod Oprávnenou aktivitou B. je príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie. Výška finančných prostriedkov je sto miliónov.

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov ráta so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov. Oprávnenou aktivitou C. je príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie i celé územie SR. Výška finančných prostriedkov je štyridsať milónov.

Ako špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov je zameranie na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Oprávnená aktivita D. dosadila vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve. Oprávnenými žiadateľmi sú MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Výška finančných prostriedkov je šesťnásť miliónov. Petra Vörösová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...