Možnosti Bratislavy sú obmedzené

Bratislava je hlavným mestom Slovenska a zároveň je jeho politickým, kultúrnym aj ekonomickým centrom. Úlohou hlavného mesta je, okrem iného, reprezentovať krajinu v čo najlepšom svetle. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, Bratislava nie je len „vizitkou“ Slovenska, ale celého spolku. Preto Európska únia v každom programovom období vyčleňuje špeciálne finančné prostriedky na rozvoj a zveľadenie hlavných miest.

Bratislava je ale, zároveň, ako najbohatší kraj Slovenska v čerpaní Eurofondov značne obmedzená. Na realizáciu svojich projektových zámerov môže využívať iba finančné prostriedky z Operačného programu Bratislavský kraj, ktorý funguje od roku 2007. Tento program riadi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Ide o program, ktorý významne prispieva k napĺňaniu priorít v rámci Národného programu reforiem, ktorý Slovensko prijalo. Operačný program Bratislavský kraj prispieva najmä v oblasti informačnej spoločnosti a inovácií. Vznikol, aby aj subjekty z bratislavského regiónu mohli byť oprávnené na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Operačný program Bratislavský kraj má za cieľ zefektívniť poskytované služby občanom štátnymi a ostatnými verejnými inštitúciami. V porovnaní so svetovými a európskymi trendami je kvalita týchto služieb veľmi nízka.

Operačný program Bratislavský kraj je vo svojich prioritných osiach úzko previazaný s viacerými aktuálnymi operačnými programami. Je to v prvom rade Regionálny operačný program, Operačný program Životné prostredie, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ďalej Operačný program Výskum a vývoj, Operačný program  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Doprava.

Troma hlavnými prioritnými osami Operačného programu Bratislavský kraj sú infraštruktúra, vedomostná ekonomika a technická pomoc.

REGENERÁCIA SÍDIEL

Najčastejšie ide o projekty zamerané na tzv. regeneráciu sídiel. Teda budovanie a obnova ihrísk, herných prvkov a verejného osvetlenia. Takisto obnova parkov a verejných plôch, spolu s osádzaním parkového mobiliáru. 

Okrem regenerácie sídiel v rámci celého Bratislavského kraja sa v hlavnom meste projekty zameriavajú aj na obnovu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy, resp. budovanie a obnovu trolejbusových tratí, cyklotrás... Na integrácií dopravy sa spolupodieľali aj projekty realizované Bratislavským samosprávnym krajom. 

Ďalej sa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj projekty zameriavajú na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, ktoré prispievajú k obnove materských, základných a stredných škôl. Ako aj zariadení sociálnych služieb, komunitných centier, alebo denných klubov pre dôchodcov. 

Pod vedomostnú ekonomiku spadá aj inovácia technológií na využívanie energií z obnoviteľných zdrojov, predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia alebo zníženia množstva emisií v ovzduší. Takisto je to získavanie a ochrana duševného vlastníctva a zavádzanie systémov riadenia kvality.

OBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Pre Operačný program Bratislavský kraj boli schválené finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 87 miliónov Eur. A dodatočne aj zdroje vo výške 8 207 607 Eur. Celková suma, v rátane spolufinancovania v rámci štátneho rozpočtu, predstavuje 16 801 345 Eur.

V minulom programovom období 2007 – 2013 však Bratislava vyčerpala v rámci Eurofondov len 3,9 milióna eur. V kontraste s inými, menej bohatými krajmi, ako napríklad Košický a Prešovský kraj, je to veľmi málo. Tieto v minulom programovom období čerpali viac ako 82 miliónov eur. Rozdiel je spôsobený tým, že Bratislava má síce veľký potenciál, ale jej možnosti čerpania sú vo veľkej miere obmedzené. Dôvodom je práve vysoká životná úroveň obyvateľstva.

Ďalším problémom Operačného programu Bratislavský kraj sú rozdiely pri schvaľovaní projektov pre malé obce a projektov pre jednotlivé mestské časti hlavného mesta. Zatiaľ čo mnohým mestským častiam boli ich projektové závery úplne zamietnuté, niektoré menšie obce sa tešia z 2-3 zrealizovaných projektov. 

Paradoxom teda zostáva, že to, čo si v iných regiónoch na Slovensku môžu bez zásadných problémov opraviť, vybudovať alebo zrekonštruovať, si v Bratislavskom samosprávnom kraji dovoliť nemôžu. Samospráva je preto nútená hľadať riešenia inde.

Problematikou regiónov Európskej únie sa zaoberá partnerské podujatie krajín Európskej únie OPEN DAYS, ktoré je organizované tradične v októbri. Tento rok sa uskutočnil už 14. ročník. Ide o najväčšie regionálne európske podujatie. 

V roku 2013 sa OPEN DAYS organizovali práve v Bratislave. Vtedy sa ich zúčastnilo takmer sto hostí. Jednou z otázok podujatia bolo, do akej miery sú rozvinutejšie regióny oprávnené čerpať z prostriedkov Európskej únie. 

Aj napriek tomu, mnohé obmedzenia stále zostávajú platné a je otázne, kedy bude Bratislava oprávnená naplno využiť svoj potenciál. A či sa niekedy stane rovnocennou metropolou na mape Európskej únie. Tamara Peterková

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...