IROP již rozdělil více než třicet miliard korun

IROPIntegrovaný regionální operační program má již 1956 schválených projektů za více než 32,2 miliard korun, kterým je postupně vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkem již IROP vyhlásil 74 výzev v hodnotě 105, miliard korun, což odpovídá 86 % alokace programu. Výzvy pokrývají velké množství oblastí, ať již se jedná o silnice, veřejnou dopravu, integrovaný záchranný systém, sociální infrastrukturu, sociální podnikání, zdravotnictví, vzdělávání, zateplování bytových domů, kulturu, eGovernment, kybernetickou bezpečnost nebo třeba dokumenty územního rozvoje.

Aktuálně lze podávat například žádosti o podporu ve výzvě č. 26 „Egovernment I“ na posilování aplikací v oblasti informační a komunikační technologie určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a zdravotnictví. Dále pak třeba ve výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ či ve výzvě č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.

„Obecně můžeme říct, že největší poptávka oproti vyčleněné alokaci je ve výzvách na Infrastrukturu vzdělávání, sociální podnikání a revitalizaci památek,“ říká Veronika Vároši, ředitelka odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Menší zájem je pak podle jejích slov například u výzev na deinstitucionalizaci sociálních služeb, na kterou je určena výzva č. 49, nebo na specifické informační systémy a infrastrukturu státních institucí, kterými se zabývá výzva č. 23.

VÝZVY S MENŠÍM ZÁJMEM

Cílem projektů, které podporuje výzva č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.“ má být deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podporovány jsou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby a podobně. Dotaci lze získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb či domovů se zvláštním režimem. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu vyčleněno 1,5 miliardy korun. Příjem žádostí bude ukončen letos na konci července.

Výzva č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ se týká rozvoje, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Patří sem takové aktivity jako je budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy, vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou například spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Celková alokace výzvy je 1,6 miliardy korun. Příjem žádostí bude ukončen 29. Září tohoto roku.

OBNOVUJÍ SE PAMÁTKY

Největšími jsou v tuto chvíli v IROP projekty „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“ s příspěvkem z EFRR více než 600 milionů korun a „Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“, kde dotace činí 491 milionů korun. IROP však, jak z výše prozatím podpořených projektů vyplývá, podporuje množství zajímavých projektů, které zahrnují modernizace učeben či revitalizaci památek. Jako příklad lze uvést revitalizaci hradu Kost či Mariánského komplexu ve Staré Boleslavi. Projekt "Revitalizace hradu Kost" se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě, mezi které se řadí například řešení vlhkostních poměrů, oprava parkánové zdi a skalního masivu, konzervace plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny či revitalizace povrchu nádvoří a parkánů, a jednak na návazné činnosti, které povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv. Jedná se například o otevření nové expozice s 3D prezentací. Památka bude rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.

Cílem projektu je obnova souboru památkově chráněných objektů Mariánského komplexu a jejich využití pro nové kulturní, vzdělávací a duchovní služby. Hlavním tématem těchto služeb bude zdůraznění staroboleslavského areálu jako místa, kde se rodila česká státnost a křesťanství, které po staletí ovlivňovalo české i moravské země.

V rámci projektu „Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánský komplex“ bude památkově obnovena ranně barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a další přilehlé objekty. Využití památkově obnovených objektů by mělo propagovat a posílit význam Staré Boleslavi jako poutního místa nadnárodního charakteru a zvýšit povědomí veřejnosti o významu Staré Boleslavi jako kolébce české státnosti. Pro návštěvníky bude zpřístupněna bazilika a v přilehlé kapli sv. Benedikta bude otevřeno infocentrum a malá expozice věnovaná Palladiu země české. V sousedním domku bude zprovozněna duchovní poradna, která bude poskytovat duchovní služby nejen věřícím a poutníkům, ale její pracovníci budou připraveni poskytovat duchovní podporu i široké veřejnosti. Projekt bude realizován v období od září tohoto roku do srpna roku 2020.

NOVÁ EXPOZICE TATRY

IROP umožnil rovněž vzniku jedinečných expozic, mezi které patří kupříkladu ta, která je budována v muzeu automobilů Tatra v Kopřivnici. Nová expozice bude zaměřena především na nákladní automobily a bude tak tvořit přirozený můstek mezi stávajícím muzeem, které je z prostorových důvodů více zaměřeno na auta osobní, a současnou produkcí společnosti, kterou jsou výhradně nákladní a speciální vozidla. Již nyní má automobilka čím expozici zaplnit. Loni se jí podařilo získat od soukromého sběratele sedmdesát veteránských vozidel, která byla v Kopřivnici vyrobena.

„Naopak menší projekty v řádu milionů, či dokonce statisíců, jsou realizovány v oblasti zateplování bytových domů nebo územních studií,“ vysvětluje Veronika Vároši. Jana Bartošová

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...