Přístup k fondům by se měl zjednodušit

CoR building„Odvážné zjednodušení, díky němuž budou středobodem strukturálních investic po roce 2020 místní a regionální příjemci, pomůže zajistit, aby příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie lépe reagoval na výzvy, kterým regiony a města čelí,“ uvedl Oldřich Vlasák, zpravodaj stanoviska věnovaného konečným závěrům a doporučením skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020, které dnes přijal Evropský výbor regionů.

Doporučení, jež VR dnes přijal, dodávají snahám Evropské komise o zjednodušení přístupu k fondům EU v rozpočtu na období po roce 2020 místní a regionální perspektivu. Výbor sice vítá závěry skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení evropských strukturálních a investičních fondů, kterou zřídila Evropská komise, zdůrazňuje však, že ještě zbývá celá řada velmi důležitých oblastí a problémů, které závěry skupiny na vysoké úrovni neřeší nebo se jich dotýkají jen částečně. Jednou z těchto záležitostí je potřeba silnějšího přístupu zdola nahoru, díky němuž by místní a regionální orgány byly při vypracovávání programů považovány za partnery, přičemž zásada partnerství by v rámci evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů měla být právně závazná.

Výbor ve svém stanovisku upozorňuje na významné přínosy modelu společného řízení fondů a vyjadřuje důraznou podporu tomu, aby v zájmu účinného provádění politiky soudržnosti byly tyto fondy řízeny na úrovni členských států. Místní a regionální orgány jsou hlavní zúčastněnou stranou, co se týče realizace politiky soudržnosti, a musí být tudíž plně zapojeny do všech fází procesu jednání a provádění. Domníváme se, že jedině model společného řízení umožňuje dostatečné zohlednění regionálních specifik a má pozitivní dopad na další oblasti politiky mimo rámec ESI fondů, jako je posílení řádné správy a občanské angažovanosti.

VR rovněž zdůraznil, že jsou zapotřebí smělejší opatření zaměřená na odstranění administrativní zátěže. Pokud je to možné, měly by být fondy EU využívány prostřednictvím stávajících vnitrostátních, regionálních a místních správních mechanismů. V co nejširší míře by se měla využívat a uplatňovat vnitrostátní, regionální a místní pravidla a systémy (včetně vnitrostátních auditních orgánů a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž), protože nejjednodušší pravidla jsou ta, kterých je málo a jsou pokud možno stejná jako ta, která se již používají v členských státech. Navrhovaný přístup by umožnil podstatné zjednodušení v oblasti auditu, kontroly a podávání zpráv. VR požaduje větší proporcionalitu, pokud jde o počet kontrol a požadavků ohledně podávání zpráv, a také úpravu rozpětí chyby z 3 % na 5 %. Kontrolní systém uplatňovaný nyní, který jde dále než požadavky v rámci mezinárodně uznávaných norem, vytváří mylný dojem, že stávající model je přespříliš náchylný k chybám. Větší proporcionality by rovněž bylo možné dosáhnout tím, že by se přešlo na diferencovanější přístup v oblasti auditu a podávání zpráv, přičemž by byla náležitě zohledněna prokázaná spolehlivost vnitrostátních systémů v minulosti a byla by umožněna větší flexibilita při plnění stávajících vnitrostátních kontrol a postupů.

Stanovisko VR bylo vypracováno pod vedením Oldřicha Vlasáka (zastupitele města Hradce Králové, ČR / místopředsedy skupiny EKR), který uvedl: „Pro naši budoucnost je zásadní dosáhnout v Evropě soudržného rozvoje, aby naše chudší regiony prosperovaly a rozvíjely se spolu se zbytkem kontinentu. Strategické investice, jako je politika soudržnosti EU, jsou důležitým nástrojem přispívajícím k naplňování tohoto cíle, avšak složitost a přístup shora dolů zapříčiňují, že tato politika a fondy nedosahují svého plného potenciálu. Potřebujeme odvážná opatření, abychom zjednodušili způsob, jakým investujeme do našich měst a regionů a podporujeme je. Musíme více pracovat s místními a regionálními orgány a podporovat je, než abychom se je snažili vést a řídit jejich činnost do nejmenších detailů. Pro fondy je rovněž třeba vypracovat jednotný soubor pravidel, jenž bude mít územní perspektivu. Dále je nutné využívat vnitrostátní kontroly, audity a podávání zpráv, nikoli vytvářet další a další vrstvy byrokracie.

Stanovisko také podporuje výzvu, aby byly zajištěny rovné podmínky mezi ESI fondy a centrálně řízenými fondy. Kompatibilita a optimalizace různých zdrojů financování bude v období po roce 2020 ještě zásadnější než nyní. Efektivní kombinace ESI fondů a finančních nástrojů bude pro místní a regionální orgány i nadále představovat důležitou možnost. VR proto navrhuje vytvořit na vnitrostátní či regionální úrovni jednotná kontaktní místa, jež budou příjemcům pomáhat současně využívat ESI fondy a jiné fondy. Cílem, na který často poukazují všichni aktéři zapojení do řízení ESI fondů, je zjednodušení provádění politiky soudržnosti. Proces zjednodušování umožňuje poučit se z praktických zkušeností nabytých při provádění této politiky a napomáhá k lepšímu, efektivnějšímu a jednoduššímu využívání fondů tak, aby co nejvíce přispěly k dosažení cíle Smlouvy, tj. územní soudržnosti, a k větší konkurenceschopnosti EU. VR pak také současné reformy politiky soudržnosti podporuje prostřednictvím svojí sítě #CohesionAlliance. (evr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...