Lambertz: Musíme i nadále investovat do všech regionů, komunit a občanů

Karl Heinz LambertzBěhem diskuse s bulharským místopředsedou vlády Tomislavem Dončevem místní a regionální představitelé uvedli, že členské státy EU musí zvýšit své příspěvky do pokladny EU, aby byly překonány hlavní výzvy, jimž EU čelí. Pracovní místa, růst, integrace migrantů, udržitelný hospodářský růst a rozvoj zemědělství, to vše jsou priority pro místní a regionální orgány, které požadovaly, aby vystoupení Spojeného království z EU neohrozilo financování hlavních pilířů Evropské unie – zejména politiky soudržnosti a zemědělské politiky Evropské unie. Evropský výbor regionů (VR) proto vyzývá, aby příští víceletý finanční rámec (VFR), který stanoví roční stropy výdajů pro všechny politiky EU po roce 2020, byl rozsáhlejší a lépe propracován.

Místní a regionální představitelé vyzvali ještě před předložením předběžných návrhů víceletého finančního rámce, které má Evropská komise zveřejnit dne 29. května, členské státy, aby zvýšily své příspěvky do VFR z 1,04 % na 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27, aby tak bylo možné nahradit finanční prostředky chybějící následkem brexitu a řešit nově vznikající výzvy, jako je migrace, ochrana hranic a obrana. To je hlavní poselství stanoviska, které bylo vypracováno pod vedením maršálka Velkopolského vojvodství Marka Woźniaka (PL/ELS) a které Výbor přijal dne 1. února.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Příští rozpočet EU bude vyjádřením naší představy o budoucnosti Evropy. Pokud chceme Evropu, kde nebudou chybět pracovní místa, která bude spravedlivější, sociálně inkluzivní a zelenější, musíme i nadále investovat do všech regionů, komunit a občanů. Musíme bezpodmínečně financovat nové priority, jako je bezpečnost a obrana, ovšem z nových zdrojů, a nikoli na úkor regionálního rozvoje a rozvoje venkova.

Bulharský místopředseda vlády Dončev se podělil o následující: „Hlavní prioritou Bulharska během bulharského předsednictví Rady je být vyváženým moderátorem diskuse o koncepci evropské solidarity a potřebě zjednodušení pravidel. Současně chce být Bulharsko tvůrcem nápadů, jež povedou k vytvoření pevné a účinné politiky soudržnosti a posílí silné a prosperující regiony,“ uvedl.

Evropská unie musí za účelem splnění svých cílů reformovat svůj systém financování, uvedlo politické shromáždění EU místních a regionálních správních orgánů, což by umožnilo mít rovněž ambicióznější, flexibilní a transparentní rozpočet. Je třeba odstranit všechny slevy a identifikovat nové zdroje finančních příjmů – jako jsou např. evropská daň z příjmu právnických osob, daň z finančních transakcí a reformy systému DPH – s cílem snížit rozsah nejistých jednání mezi členskými státy.

Budoucí rozpočet EU musí mít více finančních zdrojů na podporu společných cílů a politik. Politika soudržnosti EU by měla být úzce začleněna do provádění strategické vize rozvoje EU pro období po roce 2020,“ prohlásil zpravodaj.

Ve stanovisku Výbor opakuje svůj požadavek, aby stávající procentní podíl rozpočtu EU pro politiku soudržnosti zůstal po roce 2020 zachován, což je klíčová pozice #CohesionAlliance, celounijní koalice zahájené v říjnu loňského roku. (evr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...