Doprava a fondy EU

(Evropské noviny - 12/2015) Státní fond dopravní infrastruktury připravil rozpočet na rok 2016 v celkovém objemu 65,651 mld. Kč, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v prosinci 2015. Podíl evropských zdrojů směřovaných do dopravní infrastruktury je 13,548 mld. Kč z Operačního programu doprava 2014-2020 a z programu CEF 798 mil. Kč, tedy celkově 14,346 mld. Kč, což představuje celkový podíl cca 22%.

Z pohledu celkové distribuce finančních zdrojů rozpočtu mezi jednotlivé hlavní dopravní módy – tedy jak prostředků národního charakteru, tak i evropských zdrojů, je nadpoloviční část, téměř 58%, směřováno do silniční infrastruktury (37,958 mld. Kč) a do železniční infrastruktury je naplánováno přibližně 39% (25,515 mld. Kč). Na ostatní dopravní investice tak připadá cca 3% celkových finančních prostředků rozpočtu roku 2016.

Z pohledu prioritních os Operačního programu doprava na období 2014 až 2020 je na první prioritní osu – tedy infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu plánováno v celém období vynaložit cca 2,395 mld. EUR, na druhou prioritní osu - silniční infrastrukturu na sítit TEN-T – se počítá s 1,327 mld. EUR, a na třetí prioritní osu – tedy silniční síť mimo TEN - pak 0,902 mld. EUR. Dalším významným nástrojem je Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility (CEF). Alokace tzv. kohezního CEF (národní obálky pro léta 2014-2016) pro ČR činí 1,1 mld. EUR a její čerpání se předpokládá z 90 % na projekty železniční infrastruktury a z 10% případně na projekty vodní dopravy (pro ČR podmíněno splněním dalších podmínek, především získání kladného posouzení EIA na plavební stupeň Děčín).

Mimo objemově významných finančích prostředků směřovaných do oprav a údržby současné sítě či rekonstrukcí, které jsou plánovány pro realizaci v letošním roce, je možné zmínit, že bude finanocváno na silniční síti například dokončení dálnice D8, pokračování výstavby silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, modernizace dálnice D1 na několika úsecích, předpokládáme pokračování realizace dálnice D3 a na železnici finanacování Modernizace trati Rokycany – Plzeň, Optimalizace Praha Hostivař - Praha hl.n. či Rekonstrukce žst. Olomouc. Bližší přehled financovaných akcí je zveřejněn na stránkách SFDI.

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Významným zdrojem prostředků na obnovu vozidlového parku Českých drah jsou fondy EU. V minulých letech jsme čerpali zejména peníze z Regionálních operačních programů a také díky nim jsme pořídili 88 nových nebo modernizovaných vozidel pro dopravu objednanou kraji za celkovou částku 7,4 miliardy korun. Příspěvek EU přitom činil necelých 40 % z této částky. Nyní se zaměřujeme na dálkové spoje. Příkladem může být pořízení šesti InterPanterů pro linku Brno – Břeclav – Přerov - Olomouc, kde jsme od prosince loňského roku tyto  zcela nové jednotky nasadili. Využili jsme k tomu i peníze z OPD 1, z něhož jsme získali 85% dotaci a zbývající prostředky poskytl stát. Smyslem Strategie obnovy vozidlového parku národního dopravce je posílení konkurenceschopnosti poskytnutím vyšší kvality služeb cestujícím, zajištění bezbariérovosti spojů v rámci závazku veřejné služby a v neposlední řadě také zvýšení bezpečnosti provozu. I tady nám evropské peníze významně pomohly, například při osazení vozidel komunikačním systémem GSM-R. Aktuálně se zabýváme také vybavením mobilní částí ETCS do hnacích vozidel vlaků vedených po tratích, kde SŽDC instaluje tento zabezpečovací systém. Pro firmu naší velikosti, která zajišťuje dopravu v celé zemi a denně vypraví přes 7000 spojů, to představuje ohromnou sumu peněz, v první fázi určitě převyšující 6 miliard korun. I tady proto bude nutné získat co největší podíl dotace z evropských fondů.

Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel ČD

SSC má k dispozícii finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a tiež aj z eurofondov. V minulom roku sme úspešne ukončili niekoľko veľkých stavebných akcií, ktoré mali spolufinancovanie z eurofondov /Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v niekoľkých krajoch/.
V tomto roku budú najväčšími investíciami tieto projekty: I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat 2. fáza, oprávnené výdavky s DPH 16 807 004,59 €; Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne 2. fáza, oprávnené výdavky s DPH 5 019 466,58 €; I/66 Brezno – obchvat, I. etapa 2. fáza, oprávnené výdavky s DPH 27 512 268,47 €; I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL  2. fáza, oprávnené výdavky s DPH 25 025 935,39 €; I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty 2. fáza, oprávnené výdavky s DPH 19 429 525,06 €; Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š. Štiavnik – Hunkovce 2. fáza, oprávnené výdavky s DPH 10 225 997,27 €. Jedná sa o fázované projekty.

Roman Žambera, generální ředitel Slovenské správy ciest

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...